REGULAMIN PRZYSTANI
Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Przystań jachtowa Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego jest położona w Niałku Wielkim 60G nad jeziorem Berzyńskim.
 2. Władzę na przystani sprawuje Zarząd Klubu, a w jego imieniu Bosman, który odpowiada za porządek na przystani.
 3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.

§ 2
Przystań, teren przystani, wyposażenie techniczne

 1. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:
  a) bazy lokalowo – technicznej Klubu,
  b) portu jachtowego,
  c) bazy szkoleniowo- sportowej,
  d) ośrodka życia klubowego i kulturalnego
 2. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren oraz wszystkie budynki, urządzenia, pomosty i nabrzeża wraz z akwenem wodnym.
 3. Akwen wodny przystani obejmuje obszar wody pomiędzy pomostami klubowymi oraz zewnętrzny pas wody oznaczony bojami manewrowymi.
 4. Akwen szkoleniowy określają każdorazowo trenerzy prowadzący szkolenie.

§ 3
Przepisy porządkowe przystani

 1. Teren przystani jest terenem zamkniętym.
 2. Prawo przebywania na przystani mają członkowie Klubu, którzy spełniają warunki statutu Klubu i Uchwał Zarządu Klubu.
 3. W czasie nieobecności członków klubu na terenie przystani, zarówno budynki jak i teren pozostają zamknięte. Obowiązek zamykania budynków i terenu spoczywa na wszystkich członkach Klubu. Przystań jest monitorowana całodobowo.
 4. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się doraźnym zaleceniom lub poleceniom Bosmana lub dyżurującego członka Klubu.
 5. Bosman urzęduje w bosmanacie i posiada identyfikator.
 6. Na przystani jest wyznaczony teren sekcji regatowych klubu. Na terenie tym stoi duży hangar, w którym jest przechowywany sprzęt sekcji regatowych. Na tym terenie jest prowadzone szkolenie dzieci i młodzieży. Obowiązuje tam kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania niedozwolonych używek. Teren ten jest otwarty wyłącznie dla członków Klubu. Na teren ten mają prawo wjeżdżać samochody trenerów pracujących w sekcjach. W czasie regat, zgrupowań i obozów dopuszczalne jest tam rozbijanie namiotów, wjazd przyczep kempingowych i kamperów.
 7. Sprzęt prywatny może być przechowywany na terenie przystani w miejscu wyznaczonym przez Bosmana. Za przechowywanie sprzętu pobierana jest opłata.
 8. Warsztat przyległy do bosmanatu przeznaczony jest wyłącznie na potrzeby klubu.
 9. Główny pomost manewrowy mogą użytkować wyłącznie członkowie klubu i ich goście. Przy tym pomoście w wyznaczonych miejscach cumują łodzie klubowe i członków Klubu, po opłaceniu postojowego.
 10. Nie wolno wchodzić i przebywać na jachtach i sprzęcie pływającym bez wiedzy i zgody właściciela, jeżeli nie jest to podyktowane względami bezpieczeństwa żeglugi lub koniecznością zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem.
 11. Turyści, klienci wypożyczalni, grupy zorganizowane i osoby zainteresowane sportem żeglarskim, mogą przebywać na przystani na terenie dla nich wyznaczonym.
 12. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 13. Korzystanie z energii elektrycznej na pomostach dozwolone jest tylko przy wykorzystaniu przyłączy z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
 14. Blokowanie slipów i przejazdów łodziami i przyczepami jest niedozwolone, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
 15. Biwakowanie na terenie przystani, bez zgody Bosmana, jest zabronione.
 16. Rozpalanie ogniska jest dozwolone tylko w wyznaczonym miejscu po uprzednim zgłoszeniu u Bosmana.
 17. Kąpiel na terenie przystani jest zabroniona.
 18. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu przystani oraz wód jeziora.
 19. Biwakowanie i rozpalanie ognisk na terenie przystani bez zgody Bosmana jest zabronione.
 20. Zwierzęta mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką właścicieli i na krótkiej smyczy. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu psa na przystani.
 21. Wjazd samochodów na teren przystani za wyjątkiem widocznego załadunku/rozładunku jest zabronione.
 22. Wędkowanie z pomostów i łodzi na terenie przystani jest zabronione.
 23. Łodzie wędkarskie mogą cumować do pomostów i nabrzeży przystani mogą jedynie w wyznaczonych miejscach po opłaceniu postojowego za dany rok.
 24. Na terenie przystani i terenie przyległym do przystani obowiązują znaki i przepisy o ruchu drogowym.
 25. Członkowie klubu oraz osoby korzystające z usług klubu niszczące lub uszkadzające sprzęt, stanowiący własność klubu ponoszą odpowiedzialność materialną oraz statutową za wyrządzone szkody.
 26. Slipowanie jednostek, wwożenie i wywożenie z terenu przystani transportem kołowym, wymaga uzgodnienia z Bosmanem.
 27. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynków przystani i pomostów, niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione.
 28. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na przystani przez członków klubu jak i osoby obce.
 29. Członkowie Klubu, którzy spełniają wymagania określone w §3 pkt. 2 mają prawo do użytkowania świetlicy, po uprzednim uzgodnieniu.
 30. Prawo użytkowania świetlicy mają osoby obce po uzgodnieniu wolnego terminu i dokonaniu opłaty.
 31. Żeglarze, którzy wyrządzili szkody na terenie przystani zobowiązani są zgłosić to Bosmanowi i niezwłocznie dokonać naprawy.

§ 4
Przepisy dotyczące żeglugi

 1. Prawo użytkowania wyznaczonego klubowego sprzętu pływającego mają członkowie klubu.
 2. Samodzielne prowadzenie jachtu i innego sprzętu klubowego regulują ustawy i rozporządzenia państwowe.
 3. Prowadzący jacht i inny sprzęt pływający przed rozpoczęciem rejsu jest obowiązany odnotować w książce pływań (portowej): nazwę i numer jachtu, sprzętu pływającego, nazwisko prowadzącego, liczbę członków załogi, datę i godzinę rozpoczęcia rejsu, przypuszczalny termin powrotu oraz po zakończeniu rejsu odnotować datę i godzinę powrotu, jak i uwagi o zdarzeniach lub wypadkach w trakcie rejsu, jeśli takie miały miejsce. Obowiązek ten dotyczy użytkowników sprzętu klubowego. Zalecany jest także dla armatorów prywatnych.
 4. Prowadzący jacht jest odpowiedzialny za:
  a) zapewnienie na jachcie środków ratunkowych,
  b) zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi stanu technicznego jachtu,
  c) porządek i dyscyplinę na jachcie,
  d) skutki wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,
  e) szkody wyrządzone w czasie żeglugi innym użytkownikom.
 5. Prowadzący jacht ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za życie i zdrowie załogi prowadzonego przez siebie jachtu, również wtedy, gdy oddaje ster w ręce członka załogi,
 6. Żeglarze poniżej 16 roku życia mogą pływać jedynie pod nadzorem żeglarza posiadającego kwalifikacje potwierdzone właściwym patentem.
 7. Zabrania się korzystania z łodzi motorowych za wyjątkiem prowadzenia szkolenia, akcji ratunkowych, zabezpieczenia bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez i zajęć. Odchodzenie i dochodzenie do pomostu jachtami z silnikami pomocniczymi-manewrowymi jest dozwolone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wolsztyńskiego.
 8. Zabrania się wytwarzania fal w basenach portowych.
 9. Cumować do pomostów i nabrzeży przystani mogą jedynie jachty członków Klubu spełniających wymagania określone w § 3 pkt. 2 po opłaceniu postojowego za dany rok.
 10. Zabrania się pozostawiania w wodzie luźnych cum, przymocowanych do pomostu lub boi.
 11. Przechowywać w hangarach sprzęt mogą jedynie członkowie Klubu spełniający wymagania określone w § 3 pkt. 2 po opłaceniu postojowego za dany rok po wcześniejszym uzgodnieniu z bosmanem pod warunkiem, że jest wolne miejsce.
 12. Prawo użytkowania klubowego sprzętu pływającego mają także osoby obce, na zasadach określonych w regulaminie wypożyczalni sprzętu pływającego.

§ 5
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Pożar

 1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna niezwłocznie przystąpić do gaszenia przy pomocy dostępnych środków oraz powiadomić jednostkę straży pożarnej i Komandora Klubu lub członków Zarządu.
 2. Na przystani znajdują się odpowiednie środki gaśnicze, za których stan, ilość i rozmieszczenie odpowiada Zarząd Klubu.
 3. Na przystani w miejscu ogólnie widocznym są umieszczone numery telefonów alarmowych oraz telefon do Komandora Klubu i Członków Zarządu.
 4. W budynkach klubowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Prace spawalnicze i inne wymagające używania otwartego ognia muszą być wykonywane z poszanowaniem zasad zawartych w instrukcji przeciw pożarowej.

Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie

 1. Każda osoba w razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego na wodzie zobowiązana jest niezwłocznie zorganizować akcję ratowniczą przy pomocy wszelkich dostępnych środków i w razie potrzeby wezwać Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję.
 2. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są w szczególności:
  a) koła ratunkowe,
  b) tyczki lub bosaki,
  c) łodzie wiosłowe lub motorowe.
 3. Koła są rozmieszczone na pomostach.
 4. Apteczka znajduje się w bosmanacie.

Ochrona środowiska

 1. Na przystani obowiązuje zakaz:
  a) wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
  b) spalania silnie dymiących substancji,
  c) mycia samochodów.
 2. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na przystani.
 3. Każdy z członków klubu jest zobowiązany uniemożliwić prowadzenie jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i może nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego tytułu.
 4. Niszczenie roślinności w obrębie przystani jest zabroniona.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechne przepisy.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może odstąpić od postanowień niniejszego Regulaminu z wyjątkiem punktów § 4 pkt. od 1 do 5 oraz §5 w całości.
 3. § 4 pkt. 5 nie dotyczy statków motorowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego …………..